Værdier/menneskesyn

Vi tager udgangspunkt i et dialektisk-materialistisk menneskesyn. Dette betyder, at vi ser den unges udvikling samt væremåde, som noget der sker i samspillet mellem den unge og dens omverden. I praksis vælger vi derfor at have fokus på de rammer og kontekster vi skaber på døgnafdelingen, da vi anser disse som værende betydningsfulde for barnet - den unge.

Vores værdier bygger på 4 kernebegreber:

  • Anerkendelse

Når vi tager udgangspunkt i den enkelte ung, og dets samspil med omverdenen, gør vi det ud fra en anerkendende tilgang. Vi kikker bag ved den unges adfærd, og støtter dem der, gennem dialog og italesætter andre strategier, uden at være dømmende. Samtidig inddrager vi det nære netværk, da det er vores overbevisning, at vi sammen kan nå langt, ift. at skabe udvikling for den unge. 

  • Relation

Relationer til andre, er nødvendige for individets udvikling igennem livet. Gennem relationer til andre betydningsfulde, danner vi bl.a. vores eget selvbillede og identitet. På døgnafdelingen bruger vi bevidst relationer, for bl.a. at tilgodese den unges behov, for tilknytning og kontinuitet. 

De unge på døgnafdelingen kommer hovedsageligt fra en opvækst, der har været præget af omsorgssvigt og kan have tilknytningsfortyrrelser. Derfor anvender vi relationsarbejdet til, at skabe positive oplevelser for den unge. Relationsarbejdet er et stykke værktøj, som vi anvender for at støtte den unge i at skabe tillid, samt føle sig tryg i relationer. Den unge vil få følelsen af, at være noget værd i relationen til et andet menneske. 

For at opnå relationen og dens gode egenskaber, efterstræber vi en ligeværdighed i relationsarbejdet. Hos os er relationen dog ikke et mål i sig selv, men mere et mål som middel. Hermed menes, at vi gennem en god relation opnår større udbytte, af vores socialpædagogiske indsats. I relationsarbejdet anvender vi Bl.a. ”det fælles tredje” og samtaleforløb samt nysgerrighed og interesse i den unge og dennes liv og tilværelse.

  • Motivation

Begrebet motivation forsøger at forklare hvad der bevirker menneskets handlen. Motivation er menneskets bevæggrunde eller drivkraft - for at handle eller undlade at handle. 

På døgnafdelingen forsøger vi derfor, sammen med den unge, at finde frem til bevidste eller ubevidste mål, som bestemmer retningen af den unges adfærd. Med en sådan viden, opnår vi større indsigt i, hvad der motiverer den unge, samt forståelse af og for den unge. Vi vil derigennem, i langt større udstrækning, kunne øge motivationen for forandring i en positiv retning. 

I praksis vil vi igennem den anerkendende relation finde frem til de bevidste samt ubevidste målforestillinger, og derved vil vi kunne taget afsæt deri. Der afholdes jævnligt samtaler med den unge, og målforestillinger er også på dagsordenen her. I dagligdagen vil vi følge de unges spor – og derved finde frem til dét der netop motiverer den enkelte ung.

  • Ressourcefokusering

På døgnafdelingen arbejder vi med ressourcefokusering, da vi mener dette er vigtig for at bevare den unges motivation og gejst for udvikling og forandring. Med et fokus på det, der ikke virker/problemerne, vil et fokus kun være negativt – derved vil motivationen forsvinde. Hvorimod et fokus på ressourcerne, gennem italesættelse heraf, vil fremhæve og synliggøre ressourcerne – det positive. 

Ved at tage udgangspunkt i den unges ressourcer, kan pædagogen vejlede den unge til at bruge dette i forhold til egen udvikling. På døgnafdelingen anerkender vi, at de unge gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har – og tager udgangspunkt i dette.